lu.se

Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utrymning från byggnader i ett åldrande samhälle

Projektet Utrymning från byggnader i ett åldrande samhälle är ett tvärvetenskapligt projekt som utförs som ett samarbete mellan avdelningen för brandteknik och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet.

Tillgänglighet till den byggda miljön är liksom säkerhet i samband med utrymning från byggnader var för sig etablerade områden inom forskning, policy och praxis. Både tillgänglighet och utrymning handlar om samspel mellan människan och den byggda miljön, men de hanteras många gånger separat.

Utrymning kan betraktas som en specifik typ av tillgänglighet, nämligen att kunna lämna en byggnad i en nödsituation. Den samhälleliga målsättning som finns avseende tillgänglighet för alla har medfört ett betydande antal förbättringar inom arkitektur och design, medan frågor som rör säkerhet i samband med utrymning från byggnader (för alla, oberoende av funktionell kapacitet) har tills för några år sedan inte uppmärksammats tillräckligt. Mycket arbete återstår dock eftersom behoven och kraven på hur miljön ska vara utformad skiftar beroende på vilka funktionella begränsningar det handlar om.

Genom att föra samman teoretiska utgångspunkter från olika forskningsområden och använda blandade forskningsmetoder ges ökade förutsättningar för att vidareutveckla konceptet utrymning för alla, samt för att stödja åtgärder med målet att utrymning beaktar alla samhällsmedborgare likvärdigt.

Projektet består av fyra delar, där den första delen består av två litteraturstudier för att identifiera vad som redan är känt och vilka områden som behöver undersökas vidare. Del 2 består av telefonintervjuer som genomförs med äldre samhällsmedborgare som har någon eller några funktionsnedsättningar. Syftet med intervjuerna är att identifiera problem och svårigheter i interaktionen med miljön i en utrymningssituation. Del 3 av projektet utgörs av experiment i Virtual Reality (VR) där äldre samhällsmedborgare bjuds in att delta. Försökspersonerna kommer att delas in i två olika grupper som karaktäriseras av en specifik funktionsnedsättning, och en kontrollgrupp.

Del 4 av projektet består av att utveckla en utrymningsskala som kan användas för att identifiera och kvantifiera utrymningsproblem för äldre samhällsmedborgare med varierande funktionell kapacitet. Resultaten från de intervjuerna och VR-experimenten kommer att användas som input i denna utrymningsskala.

Projektet är finansierat av FORMAS och startades under 2019 och förväntas avslutas vid årsskiftet 2021/2022.

Vill du veta mer om projektet, eller är du intresserad av att delta som forskningsperson i del 2 eller 3 av projektet, ta kontakt med Erik Smedberg på telefon +46 46 222 16 55 eller mejl erik.smedberg@brand.lth.se.