lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TuFT: Tunnel Fire Tools

Introduktion

Inom ramen för det svenska forskningsprojektet Taktik och metodik vid brand i undermarksanläggningar har ett enkelt planeringsverktyg utvecklats som bl a erbjuder stöd till beslutsfattare involverade i planeringen av räddningsinsatser i väg- och järnvägstunnlar. Verktyget, som har utvecklats vid Lunds universitet, heter TuFT och är en förkortning av Tunnel Fire Tools. TuFT kan beskrivas som ett mycket enkelt datorprogram, utvecklats i Java, som kan göra beräkningar av de branddynamiska konsekvenser som en brand i en tunnel kan orsaka. Informationen om de branddynamiska konsekvenserna kan dessutom användas för att bedöma påverkan dels på utrymmande människor och dels på den räddningsinsats som ev företas i tunneln. 

På denna sida kan du ladda ner den senaste versionen av TuFT liksom tillhörande teknisk dokumentation (inkl en användarmanual), en sammanfattning på engelska samt ett Excel-macro för hantering av den utdata som TuFT genererar vid ens simulering. Det rekommenderas att den tekniska dokumentationen läses före försök till simulering.

English summary

Within the Swedish research project Rescue tactics and methodology during fires in underground facilities, a simple decision support tool has been developed. The tool can, for example, aid decision makers involved in the early phase of road and rail tunnel fire risk assessments. The tool has been developed at Lund University and has been termed TuFT, which is an abbreviation for Tunnel Fire Tools. TuFT can be described as a very simple computer program, developed in Java, which has the capability to perform calculations of tunnel fire dynamic properties for a specified tunnel fire. In addition, this information can be used to perform assessments of evacuation possibilities as well as rescue operation possibilities for the same tunnel fire scenario. 

On this web page, you can download the latest version of TuFT and also the related technical documentation (incl a user manual), a quick start guide in English and an Excel macro for treatment of the output that TuFT will generate during a simulation. Please be advised that most of the information is only available in Swedish as TuFT has been developed within a Swedish research project. It is strongly recommended that the technical documentation is read prior to a simulation.

Kända fel

2016-06-22

Avser v 14.10.22.1 och tidigare. Individer som ska utrymma genom rök kan i vissa fall få negativa gånghastigheter. detta kan uppstå om hastigheten anges probabilistiskt, se manualen sidan 11. Hastigheten baseras då på slumpmässigt utifrån en normalfördelning och speciellt för låg sikt < 0,55 m kan hastigheten bli negativ. Tills vidare bör hastigheten ansättas deterministiskt.

Versionsnummer

Aktuellt versionsnummer: v 14.10.22.1 (daterad 2014-11-21)

Version 14.10.22.1 är den sista versionen som framställdes inom ramen för forskningsprojektet.

Filer för nedladdning